Im Süden Namibias
Etosha
Cheetah
White Rhino
Etosha Löwe