Etosha Löwe
Im Süden Namibias
White Rhino
Cheetah
Etosha