Etosha
Etosha Löwe
Chobe River
White Rhino
Etosha Elefanten

AHA Gallery