Im Süden Namibias
Victoria Falls
White Rhino
Chobe River
Etosha Löwe